RODO - DOM-BUD PLUS


tel. +48 (61) 8 115 915 / fax. +48 (61) 8 115 930


FINANCIAL
Przejdź do treści
POLITYKA PRYWATNOŚCI


W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego I Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), poniżej wskazuje się na szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania udostępnionych przez Państwa danych osobowych:

1. Administrator danych osobowych
Administratorem Państwa danych osobowych jest Lidia Chrzan prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Dom-Bud Plus Lidia Chrzan z siedzibą w Suchym Lesie  NIP: 7771055497  Regon:639606050
Dane kontaktowe:
- adres: Ul. Stara Droga 40, 62-002 Suchy Las
-e-mail: biuro@dombud-plus.pl
- telefon: (61) 8-115-915

2. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania
Administrator danych przetwarza Państwa dane osobowe, aby:
- zrealizować w sposób należyty wszystkie obowiązki lub uprawnienia wynikające z łączącego strony stosunku pracy.
- zrealizować obowiązki lub uprawnienia wynikające z przepisów prawa dotyczące stosunku pracy,
- zrealizować obowiązki wynikające z umów zawartych przez Administratora danych z podmiotami, z którymi Administrator danych współpracuje w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, a związane z zajmowanym przez pracownikiem stanowiskiem,
- zrealizować obowiązki związane z zamiarem zawarcia przez Administratora danych umów dotyczących grupowych świadczeń na rzecz pracowników,
- zapewnić bezpieczeństwo osób i mienia na terenie zakładu pracy,
- dochodzić ewentualnych roszczeń.
Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych może być:

- wyrażona przez Państwa zgodna – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
- konieczność realizacji przez Administratora danych obowiązków lub uprawnień wynikających z umowy o pracę zawartej między stronami - – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
- konieczność wypełnienia przez Administratora danych obowiązków prawnych wynikających z Kodeksu pracy – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, art. 88 RODO, art. 22'§ 2 w  zw. z art. 22'§ 2 1 Kodeksu pracy
- prawnie uzasadniony interes Administratora danych realizowany przed Administratora lub osobę trzecią, tj. w szczególności realizacja przez Administratora danych obowiązków wynikających z umów zawartych przez Administratora danych z podmiotami, z którymi Administrator danych współpracuje w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, a związanych z zajmowanym przez pracownika stanowiskiem, zamiar zawarcie przez Administratora danych umów dotyczących grupowych świadczeń na rzecz pracowników związanych ze stosunkiem pracy, zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia na terenie zakładu pracy, dochodzenie roszczeń – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO

3. Odbiorcy danych
Państwa dane osobowe będą przekazywane:
·        Podmiotom, które dokonują rozliczenia wynagrodzenia za pracę lub innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy (biuro rachunkowe),
·        Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych, Urzędowi Skarbowemu, innym organom administracji publicznej w wykonaniu obowiązku prawnego bankom,
·        Kontrahentom Administratora danych w celach związanych z zajmowanych przez pracownika stanowiskiem,
·        Podmiotom, które oferują Administratorowi danych świadczenia grupowe na rzecz pracowników
·        Podmiotom, które są dostawcami usług IT Administratora danych,
·        Podmiotom, które przeprowadzają szkolenia na zlecenie Administratora danych,
·        Kancelarii prawnej
·        Podmiotom, które będą dokonywać przetwarzania danych osobowych zgodnie z RODO, na wyraźne udokumentowane polecenie Administratora danych.

4. Okres przechowywania danych osobowych
Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu całkowitego rozliczenia się ze wszystkich należności wynikających z zakończonej umowy lub do chwili przedawnienia wszystkich roszczeń wynikających z umowy lub do chwili odwołania zgody, jeśli przetwarzanie danych odbywa się wyłącznie na podstawie udzielonej zgody.

5. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych, po spełnieniu warunków i przesłanek określonych przepisami RODO:

·        Prawo dostępu do Państwa danych osobowych,
·        Prawo żądania sprostowania Państwa danych osobowych, które są nieprawidłowe,
·        Prawo żądania usunięcia Państwa danych osobowych np. w sytuacji gdy dane osobowe nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
·        Prawo żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych np. gdy przetwarzanie jest niezgodne z prawem,
·      Prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych ze względu na Państwa szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych,
·        Prawo do przenoszenia Państwa danych osobowych, tj. prawo otrzymania od Administratora danych Państwa danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego, które mogą Państwo przesłać innemu administratorowi danych lub żądać, aby Administrator danych przesłał te dane do innego administratora pod warunkiem, że będzie to technicznie możliwe,
·      Prawo wycofania zgody, przy czym z uwagi na możliwość przetwarzania Państwa danych na podstawie innych przesłanek, o których mowa w pkt 2 powyżej, w przypadku cofnięcia zgody, będą mogły one być nadal przetwarzane pod warunkiem zaistnienia celów i innych podstaw prawnych, o których mowa w pkt 2.

6. Prawo wniesienia skargi do organu
Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Podanie danych osobowych
Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale ich przetwarzanie przez Administratora danych jest warunkiem koniecznym realizacji umowy zawartej między stronami.

Kontakt przez stronę internetową oraz e-mail:
W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), informujemy, iż kontaktując się z nami wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie przez właściciela strony internetowej udostępnionych przez Państwa danych osobowych do celów związanych i wynikających z przedmiotowego kontaktu, w szczególności odpowiedzi na zapytanie, przedstawienie oferty, przygotowanie umowy.
Niniejsza zgoda może być w każdej chwili cofnięta poprzez kontakt drogą e-mail: biuro@dombud-plus.pl, co będzie równoznaczne z zakończeniem rozpoczętej w wyniku kontaktu określonej procedury oraz usunięciem Państwa danych osobowych.
   
     


Biuro czynne:
Pon. - pt.: 07:00 - 15:00
Sobota, niedziela - nieczynne
Sklep i magazyn:
Ul. Stara Droga 40
62-002 Suchy Las
Magazyny i wystawka:
Ul. Klonowa 16
62-002 Suchy Las
tel: +48 (61) 8 115 915
fax: +48 (61) 8 115 930

Wróć do spisu treści